BUF NORD

Gentofte & Lyngby Børne- og Ungdomsfilmklub

Get Adobe Flash player

6Vedtægter

Se vedtægterne i pdf format.

 

1. Navn

1.1 Foreningens navn er BUF Nord - Gentofte og Lyngby filmklub.

2. Hjemsted

2.1 Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

3. Formål

3.1 Foreningens formål er at fremme interessen blandt børn og unge for kvalitetsprægede film bl.a. ved forevisning af film, der er særligt egnede for medlemmerne.

3.2 Foreningen er en ikke kommerciel forening, med et almennyttigt formål. 

4. Medlemmer

4.1 Alle børn og unge mellem 3 og 18 år, samt for de mindste en ledsagende voksen, der er indskrevet på skoler i Gentofte eller Lyngby-Taarbæk Kommune, eller som er bosiddende i Gentofte eller Lyngby-Taarbæk Kommune, kan optages som medlemmer.

5. Kontingent

5.1 Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen.

6. Generalforsamling

6.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

6.2 Den årlige ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af juni måned.

6.3 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal indkaldes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller 50 medlemmer, med angivelse af dagsorden, skriftligt forlanger det, i sidstnævnte fald skal indkaldelsen ske senest 4 uger efter begæringens modtagelse.

6.4 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med angivelse af dagsorden ved bekendtgørelse i et af kommunens distriktsblade eller på foreningens hjemmeside. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel.

7. Dagsorden

7.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Forelæggelse af beretning.
3. Forelæggelse af regnskab.
4. Fastlæggelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter.
7. Valg af revisor og eventuel suppleant.
8. Eventuelt.

7.2 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger forud for generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal fremgå af indkaldelsen.

8. Dirigent, møde- og stemmeret, afstemning

8.1 Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent.

8.2 Adgang til generalforsamlingen har bestyrelsen, revisor, suppleanter og medlemmer mod forevisning af medlemskort for det regnskabsår, hvori generalforsamlingen afholdes, samt indehavere af forældremyndigheden til de pågældende medlemmer. Endvidere kan bestyrelsen give gæster adgang til generalforsamlingen.

8.3 Hvert medlem har en stemme. Stemmeretten udøves af medlemmet eller efter beslutning af indehaveren af forældremyndigheden af denne. Herudover har hvert bestyrelsesmedlem en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagter.

8.4 Afstemning sker skriftligt, hvis blot et tilstedeværende medlem ønsker det.

8.5 Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse.

9. Beslutninger

9.1 Beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra beslutninger om vedtægtsændringer og foreningens opløsning.

9.2 I tilfælde af stemmelighed tæller bestyrelsesformandens stemme dobbelt.

9.3 Til beslutning om vedtægtsændringer og opløsning af foreningen udkræves 2/3 stemmeflerhed af de afgivne stemmer, samt at mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen.

9.4 Såfremt forslagene vedtages med 2/3 majoritet, men uden at halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, kan forslaget dog vedtages, såfremt 2/3 af de afgivne stemmer under en påfølgende ekstraordinær generalforsamling stemmer herfor. Denne ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter den forudgående generalforsamling med udtrykkelig angivelse i indkaldelsen af det forslag, der ønskes vedtaget.

10. Bestyrelse

10.1 Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på indtil 9 medlemmer.

10.2 For bestyrelsens medlemmer vælges op til 9 suppleanter af generalforsamlingen.

10.3 Bestyrelsens sammensætning skal bestå af mindst et medlem og mindst fem myndige personer. Mindreårige bestyrelsesmedlemmer er uden ansvar for bestyrelsens beslutning.

10.4 Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne vælges for 2 år af gangen, idet henholdsvis 4 og 5 er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

10.5 Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger ved afstemning – eventuelt skriftligt – blandt sine medlemmer en formand, en eller to næstformænd, en sekretær, en kasserer og fastsætter, hvorledes suppleanterne træder til i bestyrelsen under et bestyrelsesmedlems forfald.

10.6 Suppleanterne har krav på at deltage i bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret, med mindre den pågældende repræsenterer et bestyrelsesmedlem.

10.7 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

10.8 Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer kræver det.

10.9 Dagsorden skal angives.

10.10 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer, incl. formanden eller en af næstformændene er til stede, samt mindst fire af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer er myndige.

10.11 I tilfælde af stemmelighed gør formandens – i dennes fravær den fungerende formands – stemme udslaget.

10.12 Sekretæren laver et referat over de på bestyrelsens møder behandlede punkter, med angivelse af mødedeltagere. Referatet skal følge de i indkaldelsen angivne punkter og laves som et beslutningsreferat

11. Regnskab og revision

11.1 Foreningens regnskabsår løber fra 1/4 til 31/3.

11.2 Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en uden for bestyrelsen valgt revisor.

11.3 Revisor og eventuel suppleant vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen.

12. Foreningens formue

12.1 Foreningens formue bør anbringes i et anerkendt pengeinstitut og så vidt mulig være rentebærende.

12.2 Den opløsende generalforsamling træffer bestemmelse om anvendelse af foreningens eventuelle formue ved almindelig stemmeflerhed.

13. Tegning og hæftelse

13.1 Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden eller en næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.

13.2 Bestyrelsen kan meddele prokura til et eller flere bestyrelsesmedlemmer til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

14. Hæftelse

14.1 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue.

14.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

15. Landsforeningen Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber

15.1 Klubben er tilsluttet "Landsforeningen Danske Børne- og Ungdomsfilmklubber" (DaBUF) og er som sådan forpligtet til at overholde de af fastsatte regler og de mellem DaBUF og filmbranchen indgåede aftaler.

 

 

Vedtaget 10-06-2013


Copyrights © 2013 BUF NORD. Gentofte og Lyngby Børne- & Ungdomsfilmklub